ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ УКРАЇНА"

Інформація для споживачів

ЗАВАНТАЖИТИ ДОГОВІР

ДОГОВІР №____ купівлі - продажу теплової енергії

м. Миколаїв                                                                                                                                                                                    ____   ________________2020 р.

Товариство з обмеженої відповідальністю  “Теплоенерго Україна”, іменоване далі Теплопостачальна організація, в  особі директора Гільдіна Ігоря Маратовича, діючого на підставі Статуту з одного боку і _____________________________________________________________________________________________________________________,

іменоване далі Споживач, в особі ____________________________________________________________________________________ діючого на підставі________________________________________________________________________________________________________

з другого   боку,  уклали цей договір купівлі – продажу теплової енергії , далі Договір.

 1. Предмет Договору 

1.1. При виконанні цього Договору сторони керуються Законами України “Про теплопостачання”, “Про житлово-комунальні послуги”, “Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”, “Нормами та вказівками по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні”,“Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду”  та іншими  законодавчими документами.

1.2. Теплопостачальна організація  зобов'язується  виробляти, забезпечувати транспортування та постачати теплову енергію (далі -  постачання теплової енергії) , а Споживач  використовувати теплову енергію для об'єктів, перерахованих у Додатку 1 цього Договору.

1.3. Постачання теплової енергії допускається лише на основі договору між Теплопостачальною організацією і Споживачем..

1.4.   Нарахування за  теплову енергію  на потреби централізованого опалення  здійснюються:

1.4.1.При наявності приладу обліку теплової енергії - по тарифу за 1 Гкал згідно  показників приладу обліку теплової енергії на дату надання звіту по приладу обліку та розміру нормативного споживання до кінця звітного місяця протягом опалювального періоду. Корегування розміру нормативного споживання  на фактичні показники приладу обліку теплової енергії проводиться у наступному за звітним місяці.

1.4.2.  У випадку припинення роботи приладу обліку теплової енергії або при  його відсутності  - по тарифу  за  1 Гкал згідно з фактичними обсягами постачання теплової енергії , розрахованими відповідно до договірного максимального приєднаного теплового навантаження, фактичного часу споживання теплової енергії з  урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря та фактичного обсягу виробництва теплової енергії котельною, до якої підключені теплові мережі Споживача,  протягом  опалювального періоду.

1.5.  Нарахування за  теплову енергію на потреби споживання підігрітої води  ( при наявності споживання підігрітої  води ) здійснюються:

1.5.1. При наявності приладів обліку теплової енергії - згідно тарифу за 1 Гкал згідно  показників приладу обліку теплової енергії на дату надання звіту по приладу обліку та розміру нормативного споживання до кінця звітного місяця  з  оплатою протягом опалювального періоду або року. Корегування розміру нормативного споживання  на фактичні показники приладу обліку теплової енергії проводиться у наступному за звітним місяці.

1.5.2. При наявності лічильника гарячої води – по тарифу за 1 м3 гарячої води та показників водолічильника з оплатою  протягом опалювального періоду або року по окремому договору про надання послуг  з  централізованого  постачання  гарячої  води.

1.5.3. У випадку припинення роботи приладу обліку теплової енергії  або при відсутності приладів обліку -  по тарифу за 1 Гкал згідно з фактичними обсягами постачання теплової енергії, розрахованими відповідно до договірного максимального приєднаного теплового навантаження з урахуванням норм споживання гарячої води на підставі довідки Споживача про кількість споживачів гарячої води за місяць: хворих, відвідувань (поліклінік, дошкільних, учбових, спортивних закладів…), приготування блюд та інше, виходячи з нормативу температури холодної води +5С в опалювальний період та +15С в міжопалювальний період та нормативу температури гарячої води +55С  ,   протягом опалювального періоду або року.

1.6.  Періодом, за який проводяться нарахування за спожиту теплову енергію, є календарний місяць. За результатами нарахувань Споживачу щомісячно надається акт приойму-передачі теплової енергії за звітний місяць. Споживач зобов'язаний протягом 5 робочих днів підписати зазначений акт і один  примірник повернутина адресу Теплопостачальної організації. У випадку відсутності протягом 5 робочих днів мотивованого відмовлення від підписання або неповернення підписаного примірника Теплопостачальній організації, акт прийому-передачі теплової енергії вважається прийнятим Споживачем і кількість спожитої теплової енергії визнаною по розрахунках Теплопостачальної організації.

1.7. Розрахунки за  теплову енергію здійснюються відповідно до тарифу, затвердженого відповідно до діючого законодавства України та встановленого на момент здійснення нарахувань.

При розрахунках нараховується податок на додану вартість додатково до тарифу без ПДВ.

Протягом строку дії цього Договору тарифи на теплову енергію можуть змінюватись з підстав та в порядку, визначених діючим законодавством України. При зміні тарифів на теплову енергію, нові тарифи обов'язкові для сторін по Договору з моменту їх введення без переукладення Додатку 2 до Договору.

1.8. Оплата по даному Договору здійснюється Споживачем щомісячно протягом опалювального періоду шляхом перерахування авансових платежів на поточний місяць у розмірі, вказаному у Додатку  2 до Договору з урахуванням тарифу, діючого на час проведення нарахувань.

1.9. Остаточна оплата здійснюється відповідно рахунку-фактури до 20 числа  місяця, наступного за звітним. При необхідності Споживачу надається акт звіряння взаємних розрахунків.

1.10. У разі внесення Споживачем попередньої оплати, сума якої перевищує вартість спожитої  теплової енергії , вказані кошти зараховуються Теплопостачальною організацією як попередня оплата на наступний період. У разі наявності заборгованості, сума оплати зараховується як сплата боргу за попередній період. У разі наявності нарахованих штрафних та фінансових санкцій (пеня, інфляція, 3% річних) та витрат Теплопостачальної організації за звернення до суду (держмито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу), кошти, які надходять від Споживача на рахунок Теплопостачальної організації незалежно від вказаного призначення платежу  зараховуються в наступному порядку : першими підлягають відшкодуванню витрати по сплаті держмита та ІТЗ, другими - штрафні та фінансові санкції (пеня, інфляція, 3% річних), решта коштів зараховується як оплата за спожиту теплову енергію.

1.11. Оплата по цьому Договору здійснюються як перерахуванням на розрахунковий рахунок Теплопостачальної організації так і іншими дозволеними в державі формами оплати (векселі, взаємозалік та інші).

 1. Обов’язки сторін 

2.1. Теплопостачальна організація несе відповідальність за постачання теплової енергії до межі розподілу теплових мереж . Схема меж розподілу теплових мереж оформлюється Споживачем і погоджується  з  Теплопостачальною організацією. Схема розмежування балансової належності теплових мереж є  невід’ємною частиною договору.

На балансі теплозабезпечуючих організацій повинні знаходитися транзитні теплові мережі; трубопроводи ввода теплопостачання на будівлі та внутрішньобудинкові системи централізованого опалення та гарячого водопостачання повинні знаходитися на балансі у Споживача або у балансоутримувача будівлі.

2.2. Теплоносій подається у систему централізованого опалення за температурним графіком в залежності від температури зовнішнього повітря. Перебої в постачанні теплової енергії на потреби централізованого опалення  з вини Теплопостачальної організації не допускаються. Допускаються перебої  у постачанні теплової енергії на потреби  споживання  підігрітої  води на період до 15 діб для виконання планового ремонту.

2.3. Від межі розподілу теплових мереж відповідальність за правильне і економічне використання теплової енергії та технічний стан систем теплопостачання (включаючи вузли управління та водонагрівальні установки) несе Споживач.

2.4.Категорично забороняється самовільне підключення систем теплопостачання до теплових мереж або підключення їх до приладів обліку, збільшення опалювальної площі та кількості споживання гарячої води, використання теплової енергії більше встановлених цим Договором максимальних часових навантажень без повідомлення Теплопостачальної організації заздалегідь, одержання на це її дозволу та внесення змін до Додатків до Договору, а також самовільний водорозбір теплоносія з систем  централізованого опалення. За порушення цих умов застосовуються штрафні санкції, передбачені п.5.2  Договору .

2.5. Всі нераціональні витрати теплової енергії після межі розподілу відносяться на рахунок Споживача.

2.6. Витрати тепла визначаються по показникам приладів обліку. Споживач відзвітовується за спожиту теплову енергію по показникам приладів обліку відомістю встановленого зразку з 15 по 18 число поточного місяця для бюджетних організацій, до 24 числа поточного місяця для житлових організацій, з 25 по 30 число поточного місяця для інших організацій.

Споживач повинен вести журнал щоденного обліку споживання теплової енергії, прошнурований, пронумерований, скріплений печаткою та підписом представника теплової інспекції Теплопостачальної організації.

2.7. Підключення до теплових мереж Теплопостачальної організації мереж Споживача здійснюється при наявності приладів обліку у Споживача. У разі їх відсутності дозволяється проводити розрахунки згідно договірного максимального приєднаного теплового навантаження розрахунковим способом .

При здачі в роботу приладів обліку  перед початком кожного опалювального періоду або при первинному монтажу , виходу їх з ладу,  поновленні роботи після ремонту або чергової повірки Споживач повинен негайно протягом одного робочого дня письмово або телефонограмою повідомити представника теплової інспекції Теплопостачальної організації для проведення обстеження та складання відповідного акту .

2.8.Якщо прилади обліку Споживача визначають теплову енергію, спожиту як самим Споживачем так і його субабонентами або іншими споживачами, при здачі звіту про спожиту теплову енергію Споживач зобов'язаний надати протокол розподілу  споживання теплової енергії, завірений печатками та підписами всіх субабонентів або інших споживачів.

2.9. Не пізніше ніж за місяць до початку опалювального періоду Споживач, на балансі якого знаходяться  будівлі  чи споруди, повинен привести системи опалювання, вентиляції та гарячого водопостачання ( при наявності ) , а також вузли управління та бойлерні Споживача (при наявності) ,  в повну готовність, щільно промити та провести відповідні випробування в присутності представника Теплопостачальної організації зі складанням акту готовності та виконати всі його приписи.

Використовувати теплоносій для виконання промивок і гідравлічних випробувань заборонено.

 • При наявності системи гарячого водопостачання Споживач зобов'язаний проводити ремонти систем гарячого водопостачання з заміною дефектних ділянок і ізоляцією трубопроводів.
 • Постачання теплової енергії Споживачу проводиться тільки за нарядом, одержаним у Теплопостачальної організації та за наявністю актів на повну готовність систем теплопостачання, підписаних Теплопостачальною організацією та балансоутримувачем будинку.
 • Споживач повинен не допускати без дозволу Теплопостачальної організації підключення до своїх мереж інших споживачів та збільшення приєднаної потужності.

2.13. Споживач повинен допускати представника Теплопостачальної організації для контролю за технічним станом  систем  теплопостачання Споживача, перевірки придатності їх до експлуатації, зняття контрольних показників приладів обліку, обстеження опалювальних площ .

2.14. Споживач несе відповідальність за утримання в антісанітарному стані приміщень, вузлів управління, технічних підвалів, горищ, де прокладені теплові мережі .

2.15. При виявленні аварійних ситуацій Споживач негайно доводить до відома Теплопостачальної організації  інформацію про аварійне становище на об'єктах теплоспоживання в межах його балансової належності та негайно розпочинає  виконання робіт по усуненню причин аварії чи поломки в обладнанні систем теплопостачання.

2.16. Теплопостачальна організація  при наявності додаткового договору за заявою Споживача надає необхідну допомогу по усуненню аварійної ситуації і ліквідації пошкоджень мереж теплоспоживання, які не знаходяться в межах балансової (експлуатаційної)  відповідальності Теплопостачальної організації , та  не можуть бути усунені силами Споживача. Вартість таких послуг сплачується Споживачем додатково.

2.17. Обслуговування теплових вводів та внутрішніх систем теплопостачання проводиться персоналом Споживача, який пройшов спеціальне навчання.

2.18. Теплопостачальна організація зобов'язана  інформувати через засоби масової інформації про зміни тарифів на теплову енергію.

2.19. Споживач зобов’язан письмово сповіщати Теплопостачальну організацію про зміну власного найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження, банківських реквізитів, опалювальних площ , даних для розрахунку максимального теплового навантаження, зміни керівника та його повноважень та інше, а також про зміну орендаторів приміщень та балансової належності теплових мереж Споживача (Субспоживача або іншого споживача) не пізніше 5 днів з моменту настання зазначених подій. У разі несвоєчасного надання документів, перерахунок у бік зменшення нарахувань за надану теплову енергію не проводиться.

 1. Права сторін

Теплопостачальна організація має право:

 • Заздалегідь попередивши Споживача, припинити повністю або частково постачання теплової енергії у наступних випадках: несплати рахунку у встановлені строки; невиконання регламентних робіт з підготовки та випробування теплових мереж Споживача; самовільного підключення до своїх теплових мереж інших спо¬живачів; введення в експлуатацію системи теплоспоживання без відповідного допуску; експлуатації системи теплоспоживання з пошкодженими пломбами; утримання в антісанитарному стані приміщень вузлів управління та технічних подвалів, де проходять теплові мережі; пошкодження теплових мереж Споживача; неготовності Споживача до опалювального періоду – відсутності акту про готовність та наряду на підключення; недбалого використання чи крадіжки теплоносія; самовільне підключення в теплові мережі до приладів обліку; порушення режимів теплопостачання; незадовільний стан систем теплоспоживання; недопуск представника Теплопостачальної організації до теплоспоживаючого обладнання чи приладів обліку; аварійних чи планово-попереджувальних ремонтів систем опалення чи гарячого водопостачання і зв'язаних з ним випробувань; а також обмеження в подачі газо -чи електропостачання.
 • Здійснювати контроль за виконанням Споживачем договірних обов'язків.
 • Вносити зміни в Договір у зв’язку зі зміною законодавчих актів України, порядку проведення розрахунків за теплову енергію, надходження письмових заяв Споживача про зміну даних для розрахунку обсягів постачання теплової енергії та інше.

3.4. У разі ненадання Споживачем протоколу розподілу теплової енергії у відповідності до п.2.8 даного Договору Теплопостачльна організація  має право виконати розподіл споживання теплової енергії самостійно, виходячи із підключеного максимального теплового навантаження, нормативної температури повітря в приміщенні, фактичної температури зовнішнього повітря за звітний період, об'єму споживання гарячої води та інше.

Даний розподіл не може бути підвержений сумніву Споживачем.

СПОЖИВАЧ має право:

3.5. Здійснювати контроль за виконанням Теплопостачальною організацією договірних обов'язків.

З.6.Знижувати температуру зворотнього теплоносія проти передбаченої температурним графіком.

3.7. Вносити зміни в Договір у зв'язку зі змінами у структурі підприємства, зміною  виду потреб споживання теплової енергії , зміни опалювальних площ та інше.

3.8.У разі порушення Теплопостачальною організацією умов договору в частині постачання теплової енергії   викликати  представника Теплопостачальної організації  за письмовим зверненням для складання та підписання акту, у якому зазначаються терміни,  види порушень тощо . За  результатами   складеного акту при необхідності виконується  перерахунок.

 1. Особливі умови договору

4.1.Порядок відключення  споживачів від централізованої системи теплопостачання регулюється чинним законодавством України.

4.2. У разі отримання всіх необхідних дозволів на відключення від централізованої системи теплопостачання, Споживач проводить роботи по відключенню тількі в міжопалювальний період. Якщо Споживач  має систему опалення, загальну з іншими споживачами, розташованими в будівлі, відклю­чення  системи теплоспоживання Споживача можливе тільки при погодженні з усіма іншими споживачами.

 1. Відповідальність сторін

5.1.В разі несвоєчасної оплати послуг у строки, визначені у п.1.9. Договору, Споживач зобов’язаний сплатити на користь Теплопостачальної організації суму заборгованості з урахуванням за весь час прострочення виконання грошових зобов’язань пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу. Пеня нараховується за останні шість місяців, що передували зверненню до суду.

5.2. За самовільне підключення систем теплопостачання до теплових мереж або підключення їх до приладів обліку, за збільшення опалювальної площі та кількості споживання підігрітої води, за самовільне збільшення місць відбору підігрітої води, за споживання теплової енергії більше встановлених цим Договором максимальних часових навантажень без повідомлення Теплопостачальної організації  заздалегідь і одержання на це його дозволу, а також при самовільному водорозборі теплоносія чи його витіканні, Споживач сплачує Теплопостачальній організації  тарифну вартість спожитої теплової енергії та вартість втраченої хімічно очищенної води та штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Плата проводиться за період з моменту останньої перевірки Споживача Теплопостачальною організацією , а в разі, якщо перевірки не проводилися, з початку опалювального сезону, в якому виявлені вказані вище порушення. Відмова Споживача від підпису акту не звільняє його від сплати за встановленим порядком  .

5.3. У разі ненадання звіту споживання теплової енергії у термін, передбачений п.2.6. Договору Споживач сплачує Теплопостачальній організації  штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5.4. Незалежно від права стягнення пені за Теплопостачальною організацією зберігається право (у разі несплати платіжного документа відповідно з п.1.9 Договору) припинити постачання теплової енергії Споживачу після попередження за З доби до відключення.

5.5. За перешкоджання обстеженню опалювальних площ або недопущення до систем теплоспоживання представників Теплопостачальної організації ,  сплачує штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів громадян.

5.6. Теплопостачальна організація несе відповідальність за : порушення безперебійного теплопостачання  та зміншення його обсягів  до межі розподілу  нижче, ніж вказано в Договорі, крім випадків , передбачених пунктом 3.1 Договору, та повинна зменшити оплату шляхом проведення перерахунку за фактично надану теплову енергію, за винятком , якщо теплопостачання зі зніженими значеннями параметрів відбувалось за період, протягом якого Споживач допускав перевищення лімітів споживання або не дотримувався встановлених Договором режимів споживання теплової енергії  .

5.7. Теплопостачальна організація несе відповідальність за неправильне застосування тарифів при наданні Споживачем усіх потрібних документів для визначення тарифу відповідної групи, при неправильних нарахуваннях  виконує повернення  надмірно нарахованої суми.

5.8.  Теплопостачальна організація  звільняється  від  відповідальності  за  порушення  безперебійного теплопостачання  та  зменшення  обсягів  в   разі   невиконання  Споживачем  умов ,  встановлених  п.1.9.  Договору.

5.9. Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання теплової енергії для відповідних потреб  згідно з умовами Договору.

6.Строк дії Договору, умови  зміни та припинення його дії ,  та юридична відповідальність

6.1. Договір  діє  з  ____ __________ 2020 р.  по _____ ___________ 2020 р.    та   враховується щорічно продовженим, якщо за місяць до закінчення строку не поступає заява однієї з сторін про відмову від діючого Договору .

6.2. При бажанні Споживача змінити договірні умови , він зобов'язаний у письмовій формі повідомити про це  Теплопостачальну організацію  не пізніше, ніж за 10 днів до пропонуємих змін.

6.3. При передачі Споживачем документів, оформлених  відповідно до вимог нормативних актів  щодо зміни площі, кількості мешканців чи працюючих, об'єму споживання гарячої води, максимального часового теплового навантаження  та інше ,  зміни  в Договір вносяться з дати реєстрації документів у Теплопостачальної організації.

6.4. Договір, розірваний в частині постачання теплової енергії, вважається дійсним до повного погашення заборгованості  за отриману  по ньому  теплову енергію  .

6.5. Договір, укладений з будівельною організацією по забезпеченню тепловою енергією будинку, що будується, може бути розірваним за згодою двох сторін після здачі будинку в експлуатацію. Договір вважається розірваним з будівельною організацією після укладення договору з домовласником.

6.6. Для розірвання Договору при передачі будівлі чи приміщення іншому власнику,  попередній власник повинен надати документ, підтверджуючий зміну власника (договору купівлі-продажу , договору дарування та інше.) та заяву про розірвання Договору. Для розірвання Договору при розторгненні договору оренди  будівлі чи приміщення, орендар повінен надати акт прийому-передачі  об’єкта оренди орендодавцю. Договір вважається припиненим лише після надання Теплопостачальній організації акту прийому-передачі. До надходження до Теплопостачальної організації акту прийому-передачі об’єкта оренди орендодавцю , Договір вважається дійсним.

6.7. При відключенні системи теплопостачання Споживача від мереж Теплопостачальної організації , Договір вважається розірваним  в частині постачання теплової енергії після  виконання Споживачем робіт по відключенню від централізованої системи теплопостачання та складання акту на відключення  з  Теплопостачальною організацією.

6.8. Санкції за порушення умов дійсного Договору до сторін застосовуються у відповідності з діючим законодавством.

6.9. Суперечки за дійсним Договором належать розгляду у Господарському суду.

6.10. Підписання Договору, Додатків, Додаткових угод та інших документів до Договору можливе з використанням факсиміле  осіб, які мають право підпису Договору.

 1. Статус Теплопостачальної організації як платника податку на прибуток

7.1. Теплопостачальна організація  є платником податку на прибуток на загальних умовах.

7.2. У випадку зміни ставки податку оподаткування прибутку підприємства чи зміни податку Теплопостачальна організація зобов'язана повідомити Споживача в 3-денний строк. Повідомлення може бути передано за допомогою факсимільного зв'язку чи іншими узгодженими сторонами засобами.

Дійсний Договір складений у 2-х примірниках, з них 1 примірник знаходиться у Теплопостачальної організації та  1 примірник у  Споживача.

 1. АДРЕСИ СТОРІН І ПІДПИСИ :

 Товариство з обмеженою відповідальністю

 "ТЕПЛОІНВЕСТ УКРАЇНА"

Юридична адреса: 49020, м. Дніпро,

просп. Дмитра Яворницького, 59А, прим. 24

код ЄДРПОУ  43690890

р/р IBAN: UA563282090000026001000011466

в АБ «Південний» код банку 20953647

Директор

____________________І.М. Гільдін

М.п.

ЗАВАНТАЖИТИ ДОГОВІР

Засоби комунікації зі споживачами теплової енергії

Юридична адреса:

49020, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 59А, приміщення 24

Поштова адреса:

49020, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 59А, приміщення 24

Для обслуговування споживачів, працює кол-центр з єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів:

+8056 795-40-11

Адреса електронної пошти для прийому повідомлень від споживачів:

office@teploinvest.net info@teploinvest.net

Зворотній зв'язок